KONTYNUACJA BLOGU ,,ALE WKOŁO JEST WESOŁO 1 .
| < Kwiecień 2019 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
TagiFilmy, które obejrzałam

niedziela, 17 lutego 2019

Opis filmu ze strony kina :

Przed kil­ko­ma laty tra­gicz­ne wy­da­rze­nia połączyły losy trzech księży ka­to­lic­kich.
Teraz, w każdą rocz­nicę ka­ta­stro­fy, z której cudem uszli z życiem,
du­chow­ni spo­ty­kają się, by uczcić fakt swo­je­go oca­le­nia.
Na co dzień układa im się bar­dzo różnie.
Li­sow­ski (Jacek Bra­ciak) jest pra­cow­ni­kiem kurii w wiel­kim mieście i robi ka­rierę, marząc o Wa­ty­ka­nie.
Pro­blem w tym, że na jego dro­dze staje ar­cy­bi­skup Mor­do­wicz (Ja­nusz Gajos),
pławiący się w luk­su­sach do­stoj­nik kościel­ny,
używający po­li­tycz­nych wpływów przy bu­do­wie największe­go sank­tu­arium w Pol­sce...
Drugi z księży – Try­bus (Ro­bert Więckie­wicz) w odróżnie­niu od Li­sow­skie­go jest wiej­skim pro­bosz­czem.
Spra­wując posługę w miej­scu pełnym ubóstwa, coraz częściej ulega ludz­kim słabościom.
Nie­zbyt do­brze wie­dzie się też Ku­ku­le (Ar­ka­diusz Ja­ku­bik), który – po­mi­mo swo­jej żar­li­wej wiary –
właściwie z dnia na dzień traci za­ufa­nie pa­ra­fian.
Wkrótce hi­sto­rie trójki du­chow­nych połączą się po raz ko­lej­ny,
a wy­da­rze­nia, które będą mieć miej­sce, nie po­zo­staną bez wpływu na życie każdego z nich.

Kler

Gatunek: 
obyczajowy
Kraj produkcji: 
Polska
Rok produkcji: 
2018
Czas trwania: 
133 min
Reżyseria: 
Wojciech Smarzowski
Scenariusz: 
Wojciech Smarzowski, Wojciech Rzehak
Obsada: 
Janusz Gajos, Arkadiusz Jakubik, Robert Więckiewicz, Jacek Braciak, Joanna Kulig
 
DZIŚ JEST ŚWIATOWY DZIEŃ KOTA.
 
Mruczek
wtorek, 18 grudnia 2018

 Wczoraj rano odmrażałam lodówkę.
Bardzo tego nie lubię.
Ale jak mus, to mus.
Ona się rozmrażała, a ja wykonałam kilka pożytecznych telefonów.

Po odwaleniu ,,pańszczyzny" wybrałam się do kina.
Byłam na filmie ,,JAK PIES Z KOTEM".
Zachęciło mnie nazwisko reżysera.

Na stronie kina przeczytałam :

,,Naj­now­szy film Ja­nu­sza Kon­dra­tiu­ka,
au­to­ra nie­za­po­mnia­nych „Dziew­czyn do wzięcia”,
to słod­ko-gorz­ki obraz re­la­cji ro­dzin­nych, dla którego in­spi­racją jest praw­dzi­wa hi­sto­ria.

Pełna iro­nicz­ne­go hu­mo­ru wizja nie­sza­blo­no­wej ro­dzi­ny,
z jej kon­flik­ta­mi i ry­wa­li­zacją, nie­po­zba­wio­na mo­mentów wzru­sze­nia i au­ten­tycz­nej bli­skości.

Gdy star­szy z braci An­drzej, nagle za­cho­ru­je,
młodszy po­mi­mo różnic i muru nie­po­ro­zu­mień jaki przez lata wyrósł między nimi,
po­dej­mie się opie­ki nad po­trze­bującym po­mo­cy bra­tem ".

Gatunek: 
dramat / komedia
Kraj produkcji: 
Polska
Rok produkcji: 
2018
Reżyseria: 
Janusz Kondratiuk
Scenariusz: 
Janusz Kondratiuk, Dominik W. Rettinger
Obsada: 
Robert Więckiewicz, Olgierd Łukaszewicz, Bożena Stachura, Aleksandra Konieczna
Dystrybutor: 
Akson Studio"
Film mi się podobał.
W skomplikowanych relacjach rodzinnych są też momenty z humorem.
 
Jak pies z kotem
 
CHWILA Z HUMOREM :
 
- Wyrzuć śmieci, proszę.
- Przecież dopiero co usiadłem.
- A co robiłeś do tej pory ?
- Leżałem.
 
= Jak się nazywa kot, który niewyraźnie miauczy ?
- Beł kot.
 
- Co ma giermek rycerza informatyka ?
- Kopię zapasową.
Mąż do żony :
- Wiesz, Grażyna, przy tobie czuję się jak bigamista.
- No co ty. Przecież bigamia jest wtedy, gdy ma się o jedną żonę za dużo.
- No właśnie.
 
KULINARIA :
 
Krem z grzybów leśnych
 
 
piątek, 14 grudnia 2018

 Coś mnie wczoraj od rana nosiło.
No i poniosło do kina LUNA na film FUGA.
Oto jego opis ze strony kina :

Ali­cja nie pamięta przeszłości, nie wie kim jest.
Kiedy po dwóch la­tach od znik­nięcia zo­sta­je od­na­le­zio­na przez ro­dzinę,
nie chce wracać do daw­ne­go, za­po­mnia­ne­go życia.
Nie pamięta miłości do męża i synka.
Z cza­sem do Ali­cji wra­cają uryw­ki wspo­mnień,
tworząc nie­wy­raźny i nie­po­kojący obraz ta­jem­ni­cy – tego co zda­rzyło się w przeszłości.
Co jest tą ta­jem­nicą?
Czy rodzące się uczu­cia do przed chwilą po­zna­nych męża i syna
po­zwolą ko­bie­cie zro­zu­mieć przeszłość i zbu­do­wać szczęście swoje i ro­dzi­ny?

Gatunek: 
Thriller / psychologiczny
Kraj produkcji: 
Polska / Czechy / Słowacja
Rok produkcji: 
2018
Czas trwania: 
100 min
Reżyseria: 
Agnieszka Smoczyńska
Scenariusz: 
Gabriela Muskała
Obsada: 
Gabriela Muskała, Łukasz Simlat, Małgorzata Buczkowska
Dystrybutor: 
Kino Świat
 
Fuga
Film psychologiczny.
Bardzo ciężki w odbiorze.
Może nie powinnam się wybierać.
Popsuł mi humor.
Do domu wracałam przygnębiona.
 
KULIMARIA :
 
Gulasz 
 
CHWILA Z HUMOREM : W APTECE
 
-Poproszę tabletki z takiej rośliny, która wygląda jak kapusta.
 
- Poproszę spirytus kamforowy.
 
- Gazę wyłowioną proszę.
 
- Syrop z Sosnowca ( miał być syrop sosnowy )
 
- Polomarket proszę ( miał być polocard )
 
- Poproszę dupahec ( miał być doppelherz )
 
ZOO
wtorek, 11 grudnia 2018

Uro­dzo­na w Ka­irze jako Io­lan­da Cri­sti­na Gi­gliot­ti,
fran­cu­ska pio­sen­kar­ka po­cho­dze­nia włoskie­go,
znana całemu świata jako Da­li­da,
gwiaz­da wiel­kie­go for­ma­tu, która nagrała 500 pio­se­nek,
które nie­jed­no­krot­nie osiągały szczy­ty list prze­bojów.
Da­li­da była ar­tystką wszech­stronną, otrzy­mała nawet tytuł Miss Egip­tu,
a dzięki swo­jej uro­dzie porówny­wa­no ją do Kle­opa­try.
Wiel­ka ka­rie­ra i ogrom­ne suk­ce­sy na sce­nie
nie przekładały się jed­nak na szczęście w życiu pry­wat­nym.
Pragnęła wiel­kiej miłości, swo­ich ad­o­ra­torów do­pro­wa­dzała do szaleństwa, a nawet śmieci…
Czy była bez­względną femme fa­ta­le owi­jającą sobie mężczyzn wokół pal­ca?
Czy za­gu­bioną pięknością do­ko­nującą złych wyborów ser­co­wy­ch?
Film to po­ry­wający obraz o tej nie­zwykłej ar­ty­st­ce pragnącej zwykłych uczuć.

Gatunek: 
biograficzny / dramat / muzyczny
Kraj produkcji: 
Francja
Rok produkcji: 
2017
Czas trwania: 
124 min
Reżyseria: 
Lisa Azuelos
Scenariusz: 
Lisa Azuelos
Obsada: 
Sveva Alviti, Riccardo Scamarcio, Jean-Paul Rouve, Nicolas Duvauchelle
Dystrybutor: 
Best Film
Premiera polska: 
24 Marzec 2017
Premiera zagraniczna: 
30 Listopad 2016
 
Dalida. Skazana na miłość
 
Wczoraj znów mnie napadło na kino.
No i wybrałam się do LUNY na film, o którym jest powyżej.
I nie żałuję. Film bardzo mi się podobał.
Lubię biograficzne filmy.
Teksty piosenek były tłumaczone na język polski.
Dobre to było, bo słowa dużo znaczyły w jej piosenkach.
Oryginalny tytuł producenta to DALIDA,
SKAZANA NA MIŁOŚĆ to z pewnością polski dodatek.
 
Żakiet
 
KULINARIA :
 
Leczo
Po przyjściu do domu był szybki obiadek, a potem to już telewizja i czytanie.
 
CHWILA Z HUMOREM : W APTECE
 
- Poproszę jebuprom.
- Szałwia i nabiał ( chodziło o tymianek i podbiał ).
- Poproszę syrop lewoślazowy. ( poprawnie : syrop prawoślazowy ).
- Proszę wodę do infekcji.
- Osralit dla dorosłych ( orsalit )
Do kina pojechałam taksówką, bo lało.
Wracałam metrem.
Po drodze kupiłam ANGORĘ i ZWIERCIADŁO.
,,Zwierciadła" nie czytałam całe wieki.

niedziela, 09 grudnia 2018

Na­gro­dzo­ny Złotą Palmą za reżyserię naj­now­szy film zdo­byw­cy Osca­ra za "Idę", Pawła Paw­li­kow­skie­go.
„Zimna wojna” opo­wia­da hi­sto­rię trud­nej miłości dwoj­ga ludzi,
którzy nie umieją żyć bez sie­bie, ale równo­cześnie nie po­tra­fią być razem.
W ich role wcie­lają się To­masz Kot i Jo­an­na Kulig, którym na ekra­nie part­ne­rują Agata Ku­le­sza i Borys Szyc.
Wy­da­rze­nia po­ka­za­ne w „Zim­nej woj­nie” roz­gry­wają się w la­tach 50. i 60. XX wieku,
w Pol­sce i budzącej się do życia Eu­ro­pie,
a w ich tle wy­brzmie­wa wyjątkowa ścieżka dźwiękowa,
będąca połącze­niem pol­skiej mu­zy­ki lu­do­wej z jaz­zem i pio­sen­ka­mi pa­ry­skich barów mi­nio­ne­go wieku.

Gatunek: 
dramat
Kraj produkcji: 
Francja / Polska / Wielka Brytania
Rok produkcji: 
2018
Czas trwania: 
84 min
Reżyseria: 
Paweł Pawlikowski
Scenariusz: 
Paweł Pawlikowski, Janusz Głowacki, Piotr Borkowski
Obsada: 
Joanna Kulig, Tomasz Kot, Agata Kulesza, Borys Szyc, Adam Woronowicz, Adam Ferency
Dystrybutor: 
Kino Świat
Premiera polska: 
08 Czerwiec 2018
Premiera zagraniczna: 
10 Maj 2018
 
Zimna wojna
 
O filmie ze strony kina ,,Luna".
Ze swojej strony dodam, że film bardzo mi się podobał.
Kiedy słuchałam wypowiedzi o nim, sądziłam, że jest przereklamowany.
Okazało się, że nie jest.
Warto było się wybrać.
Joanna Kulig jest rewelacyjna, Tomasz Kot wspaniały.
 
CHWILA Z HUMOREM :
 
Sekretarka odbiera telefon i mówi :
- Niestety, szef jest na naradzie, ale jak ma pan bardzo pilną sprawę, to mogę go obudzić.
 
- Panie doktorze, niech pan coś zrobi, ja chcę żyć !
- A ma pan pieniądze ?
- Nie.
To po co panu takie życie ?
 
- Mój dziadek był na ,,Titanicu". Jeszcze przed tragedią ostrzegał wszystkich, że statek zatonie.
- I co ?
- Wyrzucili go z kina.
 
Wczoraj czekałam na materac.
Miałam czekać między 10 - tą a 14 - tą.
O 10 - tej był telefon, że będzie za godzinę.
I rzeczywiście był.
Panowie dodatkowo mi go rozpakowali i umieścili na łóżeczku.
Spało mi się rewelacyjnie.
środa, 05 grudnia 2018

Bohemian Rhapsody

Po­ry­wająca opo­wieść o ze­spo­le Queen,
jego mu­zy­ce i nie­zwykłym wo­ka­liście Fred­die’em Mer­cu­rym (Rami Malek – se­rial TV ”Mr. Robot”),
który przełamując ste­reo­ty­py i kon­wen­cje, zdobył uwiel­bie­nie nie­zli­czo­nych fanów.
Film uka­zu­je błysko­tliwą ka­rierę zespołu,
który dzięki iko­nicz­nym utwo­rom i re­wo­lu­cyj­ne­mu brzmie­niu wspiął się na szczy­ty sławy,
dopóki skan­da­li­zujący styl życia Mer­cu­ry’ego nie po­sta­wił wszyst­kie­go pod zna­kiem za­py­ta­nia.
Trium­fal­ny powrót zespołu pod­czas kon­cer­tu na rzecz Live Aid
z udziałem cier­piącego na śmier­telną cho­robę Mer­cu­ry’ego
 wszedł na trwałe do hi­sto­rii mu­zy­ki roc­ko­wej
i po dziś dzień sta­no­wi źródło in­spi­ra­cji dla wszyst­kich tych, którzy czują się inni,
nie­po­praw­nych ma­rzy­cie­li i wiel­bi­cie­li mu­zy­ki na całym świe­cie.

Gatunek: 
biograficzny / dramat / muzyczny
Kraj produkcji: 
USA / Wielka Brytania
 
 
Czas trwania: 
134 min
Reżyseria: 
Bryan Singer
Scenariusz: 
Anthony McCarten
Obsada: 
Rami Malek, Lucy Boynton, Gwilym Lee, Ben Hardy
Dystrybutor: 
Imperial - CinePix Sp. z o.o.
 
Wiadomości o filmie skopiowałam ze strony kina LUNA, do którego jedziemy.
Wygląda na to, że będzie to ciekawy film.
Udało mi się namówić Eda, który jest jeszcze na zwolnieniu poszpitalnym.
Idziemy więc razem.
Cieszę się.
 
fam01_470
 
KULINARIA :
 
Ziemniaki staropolskie 
 
 

 

wtorek, 13 marca 2018

Nareszcie wybieram się dzisiaj do LUNY na film ,,CZWARTA WŁADZA".
Pogoda jest przyjemna.
Wprawdzie jeszcze słoneczko nie świeci, ale jest ciepło.
Będzie fajny spacerek.

Czwarta władza 1

Czwarta władza 2

Książkę ,,Czwarta władza" mam w swojej kolekcji. Bardzo dobrze mi się ją czytało.
Film z pewnością też będzie dobry.
Idę z Edem, bo on już będzie po pracy.

Kocioł

CHWILA Z HUMOREM :

Jeśli nie wiesz, co podarować żonie z okazji Dnia Kobiet - nie panikuj.
Po prostu rozbierz choinkę.

Zawsze miałem pecha do kobiet.
Nawet w dzieciństwie, gdy bawiliśmy się w doktora,
musiałem udawać kierowcę taksówki.

Podczas procesu :
- Dlaczego oskarżony zrezygnował z adwokata ?
- Bo prawdę będę zeznawał, wysoki sądzie.

Podjęliśmy uchwałę

KALENDARIUM :

13 marca: imieniny obchodzą m.in.: Bożena, Krystyna i Patrycja
Okrągłe, pięcioletnie rocznice:

WielopolskiWielopolski
KurutaKuruta
 • 1803 – urodził się margrabia Aleksander Wielopolski (na fotografii Karola Beyera),
         zwolennik ugody z Moskwą, w latach 1862-1863 naczelnik cywilnego rządu Królestwa Polskiego
 • 1813 – cesarz Aleksander I powołał Radę Najwyższą Tymczasową
           – tymczasowy rząd okupowanego przez Rosję Księstwa Warszawskiego
 • 1833 – zmarł rosyjski generał greckiego pochodzenia Dymitr Kuruta (na portrecie),
             zausznik i oberszpieg wielkiego księcia Konstantego
 • 1848kanclerz Cesarstwa Austrii Klemens Lothar von Metternich
             został zdymisjonowany w związku z rozruchami w Wiedniu
 • 1923 – urodził się aktor teatralny, filmowy, telewizyjny i radiowy Emil Karewicz,
             odtwórca m.in. roli króla Władysława Jagiełły w filmie Krzyżacy
             i Hermanna Brunnera w serialu Stawka większa niż życie
 • 1933 – w Niemczech utworzono Ministerstwo Propagandy i Oświecenia Publicznego,
             na którego czele aż do 1945 r. stał dr Joseph Goebbels
 • 1943 – rozpoczęła się trwająca dwa dni likwidacja krakowskiego gettapiątek, 09 marca 2018

 Wczoraj z okazji DNIA KOBIET wybrałam się do kina LUNA na film ,,MARIA CALLAS".
Naczytałam się o niej dużo w Internecie i bardzo mnie ta kobieta zainteresowała.
Oto opis filmu ze strony kina :

Nie­zna­na hi­sto­ria Marii Cal­las – najsłyn­niej­szej diwy ope­ro­wej wszech czasów,
fa­scy­nującej ko­bie­ty pełnej sprzecz­ności, spełnio­nej na sce­nie,
ale szu­kającej wiel­kie­go uczu­cia i uwięzio­nej w burz­li­wym trójkącie miłosnym.
Wrażliwa i bez­względna, am­bit­na i pełna kom­pleksów, wy­ko­rzy­stująca in­nych i wy­ko­rzy­sty­wa­na.
Nie­wier­na żona, po­rzu­co­na ko­chan­ka.
Uwięziona w burz­li­wym trójkącie miłosnym,
ko­chająca jed­ne­go z naj­bo­gat­szych mężczyzn na świe­cie, Ari­sto­te­li­sa Ona­si­sa,
z którym łączyło ją wiel­kie, namiętne uczu­cie,
ale który wy­bie­rał między nią a piękną wdową po ame­ry­kańskim pre­zy­den­cie, Jac­kie Ken­ne­dy.
Ta­jem­ni­ce, skan­da­le i plot­ki, który wpłynęły na życie wiel­kiej ar­tyst­ki.
Jaka była tak na­prawdę Maria Cal­las, o której do dziś krążą le­gen­dy?
Fa­scy­nująca, pełna emo­cji hi­sto­ria, która po­wstała z nie­pu­bli­ko­wa­nych dotąd ma­te­riałów,
pry­wat­nych filmów, kręco­nych dys­kret­nie ujęć i z naj­szczer­szych, in­tym­nych wyznań.

Gatunek: 
dokument
Rok produkcji: 
2017
Czas trwania: 
113 min
Reżyseria: 
Tom Volf
Dystrybutor: 
M2 Films
Premiera polska: 
02 Marzec 2018
Premiera zagraniczna: 
02 Marzec 2018
 
Maria Callas
 
 
 
 
 
Zdjęcia też pochodzą ze strony kina.
 
FILMY DZIELĘ NA :
 
1 - te, które koniecznie trzeba zobaczyć
2 - te, które trzeba obejrzeć
3 - te, które można zobaczyć
4 - te, których można nie oglądać
5 - te, których nie trzeba oglądać
6- te, których nie należy oglądać w żadnym wypadku
 
Temu filmowi przypisuję pozycję 3.
Dobra była Krystyna Janda, czytająca fragmenty listów Marii do jej przyjaciółki.
W sumie była to całkiem niezła wyprawa.
 
Po pracy przyjechał do mnie Ed.
Z okazji wiadomego dnia dostałam bukiet białych i żółtych tulipanów.
Tak więc mam w domu wiosnę.
Było też pięć książek i sporo płyt.
 
Sprawę mojego dachu też już załatwiłam.
Wczoraj byli dekarze. Dzisiaj będą kończyć sprawę łatania.
 
 KALENDARIUM :

9 marca: imieniny obchodzą m.in.: Franciszka, Katarzyna i Samanta
Okrągłe, pięcioletnie rocznice:

Leon X, mal. Peter Paul RubensLeon X, mal. Peter Paul Rubens
Fryderyk IIIFryderyk III
 • 1513 – nieposiadający święceń kapłańskich syn Wawrzyńca Wspaniałego, Giovanni di Lorenzo de' Medici,
  został wybrany papieżem (przyjął imię Leona X);
  był to ostatni taki przypadek w historii Kościoła (na portrecie pędzla Rubensa)
 • 1838 – urodził się Ludwik Gumplowicz, teoretyk państwa i prawa,
  profesor uniwersytetu w Grazu, współtwórca socjologii
 • 1888 – po śmierci Wilhelma I cesarzem Niemiec i królem Prus został jego syn Fryderyk III (na portrecie)
 • 1943 – urodził się szachowy mistrz świata Bobby Fischer
 • 1983 – przed sądem w Grudziądzu rozpoczął się proces Anny Walentynowicz
  oskarżonej o zorganizowanie strajku w Stoczni Gdańskiej
 • 1993 – zmarł brytyjski pisarz, historyk i ekonomista Cyril Northcote Parkinson;
  obserwacje brytyjskiej biurokracji pozwoliły mu na sformułowanie prawa nazwanego od jego nazwiska

piątek, 02 marca 2018

Zachęceni recenzją ze strony kina, poszliśmy na ten film :

Naj­now­szy film Kingi Dębskiej, reżyser­ki "Moich córek krów", które w Pol­sce obej­rzało pra­wie 740 000 widzów!
Tym razem jest to hi­sto­ria kilku osób, które po­zor­nie nic nie łączy.
Bo­ha­terów po­zna­je­my kil­ka­naście dni przed wa­len­tyn­ka­mi,
w chwi­li gdy w ich życiu wy­da­rza się coś całkiem nie­ocze­ki­wa­ne­go
- coś, co wy­wra­ca je do góry no­ga­mi.
Sy­tu­acje, z którymi się kon­fron­tują, pro­wadzą do za­ska­kujących rozwiązań.
Na­ta­lia, Mirek, Klara i Agniesz­ka spo­ty­kają na swo­jej dro­dze ludzi (i zwierzęta!),
którzy dają im na­dzieję na to, że trud­ne początki nie­raz pro­wadzą
do od­na­le­zie­nia praw­dzi­wych uczuć i au­ten­tycz­nych więzi,
a w życiu za­wsze jest jakiś plan B!
W ro­lach głównych Kinga Preis, Roma Gąsio­row­ska, Edyta Olszówka, Małgo­rza­ta Gorol i Mar­cin Do­ro­ciński.

Gatunek: 
dramat / komedia
Kraj produkcji: 
Polska
Rok produkcji: 
2018
Czas trwania: 
85 min
Reżyseria: 
Kinga Dębska
Scenariusz: 
Karolina Szablewska
Obsada: 
Roma Gąsiorowska, Kinga Preis, Edyta Olszówka, Marcin Dorociński, Małgorzata Gorol, Krzysztof Stelmaszczyk
Dystrybutor: 
Next Film
Premiera polska: 
02 luty 2018
Premiera zagraniczna: 
02 luty 2018
 
Plan B
 
Film bardzo nam się podobał.
Wszystkim go polecamy.
Mimo, że bohaterowie są bardzo krzywdzeni przez los,
to znajdują w sobie siłę, żeby budować plany na przyszłość.
A przyszłość ta tchnie optymizmem.
 
Kajdanki
Nocne rozmowy

 

wtorek, 28 lutego 2017
Wiemy już, w czyje ręce trafiły Oscary 2017 i takich emocji chyba nikt się nie spodziewał.
Najpierw najlepszym filmem ogłoszony został "La La Land", a chwilę później jednak "Moonlight". To kawał dobrego kina.
    
            

Film Barry'ego Jenkinsa po wpadce został nagrodzony najważniejszym Oscarem,
tej nocy zdobył również nagrodę dla najlepszego scenariusza adaptowanego.
Z Oscarem do domu wraca również Mahershala Ali - drugoplanowy aktor.
"Moonlight" był nominowany również w pięciu innych kategoriach.

W styczniu film zdobył też Złoty Glob dla najlepszego filmu dramatycznego, a krytycy nie mogą się go nachwalić.
Tymczasem, w trakcie premierowego weekendu wyświetlania w polskich kinach produkcję zobaczyło zaledwie niecałe 8 tysięcy widzów.
Teraz ta liczba na pewno bardzo podskoczy. 

Oscary 2017 - zobacz listę nagrodzonych >>

O czym jest "Moonlight"?

Scenariusz filmu jest oparty na sztuce teatralnej "In Moonlight Black Boys Look Blue" Tarella Alvina McCraneya.
Głównym bohaterem filmu jest Chiron, którego obserwujemy przez wiele lat:
dziecko gra Alex Hibbert, nastolatka Ashton Sanders, a dorosłego mężczyznę Trevante Rhodes.
Na początku poznajemy nieśmiałego chłopca, wychowywanego przez matkę narkomankę,
który żyje na przedmieściach Miami i jest nękany w szkole. Jego najbliższymi przyjaciółmi są diler narkotykowy i jego partnerka.

- To piękny, intymny portret o odkrywaniu tożsamości, z nieoczywistym zakończeniem.
Bardzo się cieszę z Oscara dla najlepszego filmu dla "Moonlight", jest moim zdaniem w pełni zasłużony.
Także rola Aliego jest świetna - mówi Patrycja Wanat, szefowa redakcji kulturalnej radia TOK FM.

Uwaga, zdradzamy szczegóły dotyczące zakończenia "Moonlight"

W żartobliwy sposób o oscarowych szansach "Moonlight" wypowiedzieli się autorzy filmiku "Honest Trailers",
którzy zwrócili uwagę na kilka atutów filmu, które często doceniają osoby przyznające nagrody:

"To opowieść o młodym(!) czarnym(!) geju(!), który próbuje wyrwać się z biedy(!) i uzależnienia od narkotyków(!),
opowiedziana na przestrzeni trzech dekad(!), oparta na sztuce teatralnej(!), która powstała w oparciu o życie jej autora(!)".

 
 

"Moonlight" można już oglądać w kinach.

                                                                                    
        
100 pytań o najlepsze oscarowe filmy - quiz dla długodystansowców
1/100"Forrest Gump": Po wojnie wietnamskiej Forrest zostaje mistrzem: (reż. Robert Zemeckis, prod. Paramount Pictures)
                            
ping-ponga
 
1 , 2 , 3 , 4